ZORGELOOS NAAR SCHOOL MET MIGRAINE / SAMEN STERK

Vanaf 12 september tot 1 oktober schenken Hoofdpijnnet en de Stichting Zorgeloos naar School uitgebreid aandacht aan kinderen met migraine.

Bij deze online campagne staat het verhaal van de twaalfjarige Emma centraal. Na een paar lastige jaren op de basisschool, start ze nu met frisse moed op een middelbare school. Ze is hierin begeleid door uiteenlopende mensen. Wouter van Helden, onderwijsbegeleider en eigenaar van Reach Passend onderwijs, voorzag Hoofdpijnnet van advies.

Deel 3. Onderwijsbegeleider Wouter van Helden

Wouter van Helden is onderwijsbegeleider en eigenaar van Reach Passend Onderwijs. Al sinds 2013 is hij betrokken bij Hoofdpijnnet als vraagbaak bij kwesties rondom kinderen met hoofdpijn & onderwijs. Esther van der Tak, jongerencoördinator bij Hoofdpijnnet: “Het is fijn om met Wouter samen te werken. Vanaf de zijlijn heeft hij meegekeken met het vraagstuk van Emma en adviezen gegeven over hoe je met maatwerk zaken kunt oppakken. Het is een zeer waardevolle samenwerking en we hopen dat deze nog lang blijft voortbestaan.’

Wouter, je bent onderwijsbegeleider en eigenaar van Reach Passend Onderwijs. Wat houdt je werk in?

Van Helden: ‘Ik help met het vinden van passende oplossingen waardoor een leerling met speciale onderwijsbehoeften binnen het gewone onderwijs kan blijven. Mijn werk heeft heel veel verschillende aspecten: hulp bij passend onderwijs, zorgplicht, zorgprofiel, ontwikkelingsperspectief, begeleiding leerlingen, coaching leraren, handelingsgericht werken.’

Leuk werk?

‘Zeker. Het is heel mooi om samen met leerlingen met een aandoening te kijken waar zij nog wel aan mee kunnen doen. En daarna met de school te kijken wat er allemaal geregeld moet worden zodat de leerling zijn of haar doel, een schooldiploma, kan behalen.’

Passend onderwijs – wat houdt het in?

‘Het vroegere rugzakje, waarmee een school extra faciliteiten voor jou kon betalen, bestaat niet meer. Het nieuwe systeem van passend onderwijs werd op 1 augustus 2014 ingevoerd. Het houdt in dat iedere leerling in het reguliere onderwijs geplaatst moet kunnen worden, met passende voorzieningen. Scholen mogen leerlingen dus niet meer weigeren. Dit betekent dat er veel minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan. Zie ook www.passendonderwijs.nl

Wat is de rol van de ouders en leerlingen?

 Van Helden: ‘Ik adviseer ouders en leerlingen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met school om aan te geven dat er speciale afspraken nodig zijn. Essentieel is dat er in ieder geval één persoon is binnen de school die dicht bij jou staat en met jou meedenkt en voor je opkomt. Om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden, zijn scholen regionaal georganiseerd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is bepalend voor hoe een zorgleerling wordt opgevangen. Ouders denken soms dat hun kind beter af is op een andere school; dat is niet altijd zo, want je krijgt vooral bij scholen in dezelfde regio te maken met hetzelfde samenwerkingsverband.’

Hoe moet ik mij die samenwerking voorstellen?

Van Helden: ‘Er zijn genoeg instanties die je kunt inroepen om je te helpen als je er niet uitkomt met de Zorgcoördinator of Intern Begeleider (IB-er) van jouw school, de leerplichtambtenaar, de organisatie MEE (www.mee.nl), het samenwerkingsverband en de directie van de school. Wat voorkomen moet worden is dat je als jongere thuis komt te zitten, want dan moeten scholen samen met de leerplichtambtenaar een oplossing forceren. Dit kun je beter voor zijn door goede contacten met de school te onderhouden en regelmatig te evalueren én op tijd hulp in te roepen. Kom je er niet uit met een school en het samenwerkingsverband, zoek dan hulp via www.onderwijsconsulenten.nl. Ook de mensen van Ouders & Onderwijs kunnen je ondersteunen. Dit zijn allen bemiddelaars die met je meedenken.’

Heb je ervaring met leerlingen met hoofdpijnklachten?

Van Helden: ‘Voor leerlingen met hoofdpijnklachten was het altijd al moeilijk om erkenning te ondervinden en speciale voorzieningen te verkrijgen. Immers, je ziet aan de buitenkant vaak toch niets aan ze, hun intelligentie is vaak gemiddeld tot bovengemiddeld en de diagnose is meestal ook een beetje vaag voor de scholen. Praktische voorzieningen, zoals aanpassing van het lesrooster en een stilte- of rustige werkruimte, kunnen door scholen vaak zelf wel bedacht worden. Maar voor (deel)-thuisonderwijs en aanpassingen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de eindexamens en het begrijpen van deze kinderen is specifieke expertise gewenst. Blijven timmeren aan de weg naar goed functionerend Passend Onderwijs, maatwerk, is juist voor deze leerlingen strikt noodzakelijk.’

Wouter geeft nog meer voorbeelden van afspraken die je met je school kunt maken. Je kunt er bijvoorbeeld in overleg met school voor kiezen om gespreid examen te doen. Je doet dan geen examen in alle vakken tegelijk maar verdeelt die over twee schooljaren. Ook hoef je dan minder PTA’s in een schooljaar te doen omdat je het jaar erop pas de resterende vakken weer oppakt. Met deze constructie doe je wel een jaar langer over je schoolopleiding. In het basisonderwijs worden vaak gemakkelijker aanpassingen gemaakt en voorzieningen getroffen. Een leerling heeft daar maar met één of twee leerkrachten te maken en er staat minder druk op omdat de leerlingen meer overall worden beoordeeld, niet alleen op de afzonderlijke vakken.