Nieuwe NHG-standaard Hoofdpijn

Als vereniging is Hoofdpijnnet betrokken bij de herziening van de NHG-standaard van hoofdpijn. (NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap). Een NHG-standaard is de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. Het helpt de huisarts bij de besluitvorming voor de juiste behandeling. Die over hoofdpijn is omvangrijk. Er staat diagnostiek en behandeling van verschillende soorten hoofdpijn in: spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn. De werkgroep van de NHG-standaard was onder meer benieuwd naar de knelpunten waar de groep patiënten met spanningshoofdpijn tegenaan loopt.

Samen met de NHG heeft Hoofdpijnnet een aantal vragen opgesteld voor een enquête waarop we, in zeer korte tijd, maar liefst 98 reacties hebben ontvangen.

Dit waren de resultaten:

  1. Bent u met uw spanningshoofdpijn voldoende geholpen door uw huisarts?

43 personen hebben deze vraag beantwoord met JA
55 personen hebben deze vraag beantwoord met NEE

  1. Bent u door uw huisarts voldoende gehoord in uw zorgen en voldoende gerustgesteld zonder aanvullend onderzoek?

51 personen hebben deze vraag beantwoord met JA
47 personen hebben deze vraag beantwoord met NEE

Mensen gaven hierbij ook aan wat de reden voor hun keuze was. Na alle redenen nagelopen te hebben valt het volgende op:

De uitkomst van de vragen gaat bijna gelijk op. Wel zegt bijna iedereen wel ergens in zijn antwoord meer begeleiding en adviezen te willen over hoe om te gaan met de invloeden die spanningshoofdpijn met zicht meebrengt in het dagelijks leven. Men mist hierin een gemis aan expertise en begeleiding van de huisarts maar ook van de neuroloog. Medicatie: het is mooi dat het er is maar er komt zoveel meer bij kijken in het dagelijks leven. Ons advies aan de NHG is dan ook om meer aandacht te besteden aan ‘hoe omgaan met’ in het dagelijks leven en leefregels.

Hoe ziet de verdere procedure eruit?

De deskundigenwerkgroep die de NHG-standaard Spanningshoofdpijn heeft geformuleerd zal alle binnengekomen commentaren  en reacties van huisartsen en andere geraadpleegde deskundigen bespreken. Op basis van deze beschouwing zullen waar nodig of gewenst wijzigingen in de voorgestelde richtlijn worden aangebracht. De voorbereidingswerkgroep zal samen met de huisartsenstaf van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap een nieuwe versie voorleggen aan de zgn. Autorisatiecommissie. Dit gremium beoordeelt de tekst op zijn wetenschappelijke merites en stelt de definitieve tekst vast.

Leven met hoofdpijn

‘Leer er maar mee leven’, krijgen veel hoofdpijnpatiënten te horen. Maar hoe dan? Hoofdpijnnet wil haar leden ook hierin een luisterend oor, advies en praktische handvatten bieden. Want met name chronische hoofdpijn kan een grote impact hebben op alle facetten van je leven: van werk en school tot aan je gezins- en sociale leven en het beoefenen van hobby’s. Naast het vinden van de juiste medicatie en behandeling, vinden wij het daarom belangrijk dat ook dit aspect aan bod komt, zowel bij de huisarts, als bij de neuroloog en andere behandelaars. Zodat mensen ook met ernstige hoofdpijn toch een waardevol leven kunnen leiden en zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als vereniging maken wij ons dan ook sterk voor thema’s als ‘hoofdpijn en werk’, ‘omgaan met chronische pijn’ en ‘hoe houd je de regie over je hoofdpijn’. Daarbij is ons speerpunt dat we mensen zoveel mogelijk in staat willen stellen om de impact van hun hoofdpijn op hun leven zoveel mogelijk te beperken.