Privacybeleid Hoofdpijnnet

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hoofdpijnnet alsmede het Migraine
Fonds (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. De organisatie is niet verantwoordelijkheid voor gegevens die actief of passief worden verstrekt aan derde partijen; denk aan software die lokaal op uw pc, laptop, tablet, telefoon, etc. wordt geïnstalleerd voor deelname aan online meetings, videobellen, webinars, etc. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Richard Posthuma, Gooimeer 4 – 15
1411 DC Naarden Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel. 035-5427531. KvK-nummer 40410381. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via richard@hoofdpijnnet.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en met welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s)
d) e-mailadres
e) geboorte datum
f) geslacht
g) betaalwijze en machtiging
h) bankrekeningnummer en betalingen
i) ingangsdatum lidmaatschap
j) abonnement Hoofdzaken
k) interesse in vrijwilligersfunctie en beschikbare uren
l) interessegebied (soort hoofdpijnen)
m) hoe ken je Hoofdpijnnet?

2.2
De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en interessegebied wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, enquêtes en toezenden van Hoofdzaken;
c) je geboortedatum, geslacht, interessegebied en hoe ken je hoofdpijnnet worden gebruikt voor marktonderzoek en marketingactiviteiten, zodat de informatie en de diensten die de organisatie aanbiedt goed blijven aansluiten bij haar leden en donateurs;
d) je naam, betaalwijze en machtiging en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
e) je interesse in een vrijwilligers functie en beschikbare uren worden gebruikt om je inzet als vrijwilliger voor de organisatie mogelijk te maken;
f) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;
g) je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten, inclusief donatie acties en aanbiedingen van de organisatie;
h) je naam en e-mailadres om je periodiek haar e-mailnieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de
afmeldlink onderaan de mailing.

2.3
De organisatie kan de persoonsgegevens delen met een gegevensverwerker, bijvoorbeeld de adresgegevens voor het verzenden van het verenigingsblad. Een volledige lijst van gegevensverwerkers is verkrijgbaar via het secretariaat.

2.4
De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals het ‘versleutelen’ van bestanden bij verzending per email. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via het secretariaat van Hoofdpijnnet kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

5.1
Via de ledenadministratie (info@hoofdpijnnet.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens alsbedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@hoofdpijnnet.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te
bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (richard@hoofdpijnnet.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@hoofdpijnnet.nl).

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.